Przyjazd
Wyjazd
Osób
Sprawdź dostępność

regulamin

Regulamin dotyczy Willa Malinka w Zakopanem, ul. Bronisława Czecha 2a, zwanej w dalszej części Obiektem.
Właścicielem Obiektu jest TKGW Group Tomasz Wiśniewski, Staffa 46/29, 95-100 Zgierz,

NIP 7361627037, REGON 367323546.

Osoby korzystające z pobytu w Obiekcie zwane są w dalszej części regulaminu Gośćmi.

Osoba dokonująca rezerwacji w Obiekcie oraz płatności za rezerwację zwana jest dalej Rezerwującym.

 

I. Informacje podstawowe:

 1. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień, a także zapoznaniem się i akceptacją Polityki ochrony danych osobowych.
 2. Goście korzystający z pobytu w Obiekcie zobowiązani są także do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz, w wyjątkowych sytuacjach, stosowania się do poleceń pracowników Obiektu.
 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Obiekt ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług Gościom, którzy je naruszają. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Obiektu, zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu Obiektu.
 4. Dokonujący rezerwacji Rezerwujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 5. Rezerwacje dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.
 6. Do korzystania z Obiektu uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane w recepcji Obiektu. Gość nie może przekazywać wynajętego pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w Obiekcie i jego otoczeniu otwartego ognia, a w pokojach ponadto: żelazek, grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju oraz palenia papierosów na terenie Obiektu. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 8. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń Obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Podstawą rekompensaty pieniężnej za uszkodzenia lub zniszczenia jest cennik dostępny w recepcji Obiektu.
 9. W przypadku stwierdzenia różnic spisu wyposażenia pokoju ze stanem faktycznym lub uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić w recepcji bezpośrednio przy zasiedlaniu pokoju. W przeciwnym razie przyjmuje się, że wyposażenie było kompletne i bez uszkodzeń.
 10. Goście zobowiązani są w szczególności do korzystania z urządzeń Obiektu w sposób niepowodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu;
 11. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzeń rzeczy wniesionych przez Gości do Obiektu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Obiektu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Obiekt ma prawo do odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 12. Po upływie pobytu Gość ma obowiązek zgłosić swój wyjazd celem odbioru pokoju przez pracownika Obiektu.
 13. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 i kończy o godz. 10:30. Istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania, możliwości oraz warunki należy ustalić z Recepcją na dzień przed Zameldowaniem.
 14. Recepcja czynna od 7:00 do 21:00.
 15. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia, zakaz ten obowiązuje w szczególności pokoje i balkony/tarasy.
 16. Na terenie Obiektu obowiązuje zakaz chodzenia w butach które mogą uszkodzić powierzchnię podłóg oraz schodów, dotyczy to w szczególności butów narciarskich.
 17. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 7:00.
 18. Użytkownicy Obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w godzinach ciszy nocnej w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób, a w ciągu dnia było zgodne z normami społecznymi i poszanowaniem prawa do wypoczynku innych osób przebywających na terenie Obiektu.
 19. Osoby niezameldowane mogą przebywać w Obiekcie w godzinach od 7:00 do 22:00.
 20. Przebywanie osób niezameldowanych w Obiekcie po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Rezerwującego na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny dostawki hotelowej z cennika dostępnego w recepcji lub na stronie internetowej Obiektu.
 21. Obiekt akceptuje pobyt ze zwierzętami - należy jednak wcześniej skontaktować się z recepcją obiektu z prośbą o wyrażenie zgody i informację o ewentualnej dopłacie. Odpowiedzialność finansowa za wszelkie uszkodzenia ponosi Gość i jest zobowiązany do ich pokrycia.
 22. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, a także wszelkie następstwa tych czynów oraz za zaistniałe sytuacje na terenie Obiektu.
 23. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zachowujących się wulgarnie, jak i do natychmiastowego wymeldowania Gości łamiących postanowienia niniejszego Regulaminu bez prawa do zwrotu kosztów poniesionych za pobyt.

 

II. Opłaty dodatkowe:

 1. Cena pobytu nie uwzględnia opłaty miejscowej pobieranej przy czynnościach meldunkowych a przekazywanej na konto Gminy oraz ewentualnych innych opłat dodatkowych.
 2. Należność za pobyt oraz opłata miejscowa w wysokości 2 zł/osoba/noc jest pobierana w dniu przyjazdu przy zameldowaniu.
 3. Dziecko do lat 3 (jedno na dwoje dorosłych), nie ponosi żadnych opłat za pobyt, jeśli śpi na obecnym łóżku. Możliwość skorzystania z łóżeczka dziecięcego za dopłatą 10 zł/ dobę.
 4. Dziecko do lat 6 ponosi opłaty z dużym rabatem.  
 5. Opłata dodatkowa za przyjazd ze zwierzęciem (informacja w recepcji po uprzednim uzyskaniu zgody na jego przyjazd).
 6. Karty kredytowe są akceptowane.

III. Posiłki: 

 1. Śniadanie serwowane są w sali jadalnej w formie bufetu samoobsługowego. W okresie letnim od 7:00 do 9:00  i w okresie zimowym od 8:00 do 9:30. Aktualne i obowiązujące godziny wydawania śniadań umieszczone są w Obiekcie w widocznym miejscu dla wszystkich Gości.
 2. W planie cenowym BB nocleg ze śniadaniem - bezpłatnie (wliczone w cenę pobytu)
 3. W planie cenowym RO - nocleg, możliwość dokupienia śniadania w cenie:
  - za osobę dorosłą: 25 zł/ doba
  - dzieci do lat 12: 18 zł/ doba.

 

IV. Opłata rezerwacyjna:

 1. Do dokonania rezerwacji wymagane jest dokonanie przedpłaty w formie zadatku.
 2. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją przez Rezerwującego warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie.
 3. W przypadku oferty zwrotnej, Rezerwujący zostanie z tytułu zadatku obciążony przedpłatą stanowiącą 50% całkowitej ceny rezerwacji.
 4. W przypadku oferty elastycznej, Rezerwujący zostanie obciążony z tytułu zadatku przedpłatą stanowiącą 50% całkowitej ceny rezerwacji.
 5. W przypadku oferty częściowo zworotnej, Rezerwujący zostanie obciążony z tytułu zadatku przedpłatą stanowiącą całkowitą cenę rezerwacji.
 6. W przypadku oferty bezzwrotnej, Rezerwujący zostanie obciążony z tytułu zadatku przedpłatą w wysokości całkowitej wartości rezerwacji w dowolnym momencie. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.

 

V. Rezygnacja:

 1. W przypadku oferty zwrotnej, anulacja lub zmiana w rezerwacji w terminie do 14 dni przed datą przyjazdu skutkuje rozwiązaniem umowy, a Obiekt nie obciąży Rezerwującego żadnymi opłatami.
 2. W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji w ofercie zwrotnej, po terminie wymienionym w pkt. 1 lub w przypadku nie pojawienia się Gościa w Obiekcie, Rezerwujący zostanie obciążony opłatą w wysokości 50% wartości całej rezerwacji.
 3. W przypadku oferty elastycznej, anulacja lub zmiana w rezerwacji w terminie do 1 dnia przed datą przyjazdu skutkuje rozwiązaniem umowy, a Obiekt nie obciąży Rezerwującego żadnymi opłatami.
 4. W przypadku oferty częściowo zwrotnej, anulacja lub zmiana w rezerwacji w dowolnym momencie skutkuje rozwiązaniem umowy, a Obiekt obiciąży gościa 50% całkowitej ceny rezerwacji. Natomiast, w przypadku nie pojawienia się Gościa w Obiekcie, Rezerwujący zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji.
 5. Nie wykorzystanie całości pobytu zgodnie z rezerwacją nie uprawnia do zwrotu dokonanej płatności.
 6. W przypadku gdy zadatek został przekazany na konto obiektu za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności PayU, zwrotowi podlega wyłącznie kwota rzeczywiście otrzymana przez obiekt (pomniejszona o wysokość prowizji od płatności w wysokości 1,7%).

 

VI. Rezerwacje online:

 1. Dokonanie rezerwacji online możliwe jest poprzez stronę Obiektu (Link)
 2. W celu potwierdzenia rezerwacji, Rezerwujący zobowiązany jest dokonać wpłaty w wysokości 50% wartości całej rezerwacji (przy wyborze oferty zwrotnej) lub 100% wartości całej rezerwacji (przy wyborze oferty bezzwrotnej lub oferty częściowo zwrotnej) w ciągu jednej godziny od dokonania rezerwacji.
 3. Dokonanie płatności odbywa się poprzez system płatności PayU, udostępniony w panelu rezerwacji.
 4. Do rezerwacji online stosuje się takie same zasady rezygnacji oraz reklamacji jak w stosunku do rezerwacji dokonywanych w innych formach. Zasady te określone zostały w rozdziałach IV i VI niniejszego regulaminu.

 

VII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Goście mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych przez Obiekt.
 2. Obiekt przyjmuje do rozpatrzenia jedynie reklamacje wysłane drogą elektroniczną, na adres email: rezerwacje@willamalinka.eu w terminie do 14 dni od daty zakończenia pobytu Gościa w Obiekcie lub, jeżeli pobyt nie odbył się w terminie wynikającym z dokonanej rezerwacji – w terminie do 14 dni od daty, w jakiej pobyt powinien się odbyć.
 3. Obiekt zastrzega sobie 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Gościa. W tym terminie Obiekt poinformuje Gościa o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

 1. Do Państwa dyspozycji oddajemy darmowy, niestrzeżony monitorowany z rejestratorem parking. Parkować należy w miejscach do tego wyznaczonych. Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim mienie.
 2. Na terenie całego obiektu dostępny jest bezpłatny Internet Wi-Fi.
 3. Do Państwa dyspozycji oddajemy: przechowalnię na narty, sprzęt do grillowania.
 4. Możliwe jest pozostawienie we wskazanym pomieszczeniu bagażu w przypadku przyjazdu przed rozpoczęciem doby hotelowej jak i po jej zakończeniu.

 

IX. Polityka ochrony prywatności danych osobowych

Administratorem danych osobowych w zakresie prawidłowego wykonywania usług, zgodnie z Regulaminem oraz wykonywania obowiązków wynikających z przepisów RODO jest firma TKGW Group Tomasz Wiśniewski, ul. Staffa 46/29, 95-100 Zgierz, NIP: 7361627037, która jest właścicielem obiektu WILLA MALINKA. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 

REZERWUJ ONLINE

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...